Обучението се провежда на договорна основа чрез очни, задочни, дистанционни и комбинирани форми в извън учебно и учебно време. Завършилите успешно курс по дадена квалификационна форма получават документ (свидетелство или удостоверение) в съответствие с действащата нормативна база.
С обучението в Университета са заети 270 високо ерудирани преподаватели.
Технически университет-Габрово разполага със съвременна материална база. Учебният процес се провежда в добре обзаведени учебни зали и лаборатории, снабдени с необходимата електронна, компютърна и видео техника, която спомага за неговото водене на съвременно ниво.
Центърът за информационни системи и технологии е оборудван със съвременни компютри и програмни продукти с приложение за обучение и специализации по много учебни дисциплини и специалности. Центърът поддържа компютърната мрежа и Web страницата на ТУ-Габрово в Интернет.
Всички студенти, отговарящи на критериите, изготвени в ТУ-Габрово, имат право да получат един вид стипендия - за отличен успех или по доход.
На студентите са предоставени за ползуване пет общежития с общо 1 253 легла, два студентски стола с 656 места и пет кафе-сладкарници с над 250 места.
Библиотеката на Университета разполага с над 200 хиляди тома литература /монографии, учебна и справочна/, тематично свързана с изучаваните дисциплини и основните направления научноизследователска работа. Библиотеката притежава над 1 500 000 описания на изобретения.
Техническият университет поддържа активни контакти със деветнадесет висши училища от единадесет страни. В условията на ограничена държавна субсидия за висшето образование голямо значение за подпомагане на студентската мобилност, за повишаване квалификацията на преподавателския състав, за разработване на нови учебни планове и програми и подобряване на материалната база на Университета оказва участието в международни програми: CEEPUS, Leonardo da Vinci, Scopes, Socrates/Erasmus, в рамкова научноизследователска програма на Европейската общност. Със средства на Европейската комисия започна въвеждане на Европейската система за трансфер на кредити в трите факултета на ТУ-Габрово, което е предпоставка за развитие и приложение на европейските измерения в учебния процес, академично признаване на периоди на обучението и квалификациите в общността на европейските държави и развитието на студентската мобилност.
ТУ-Габрово предлага на най-добрите студенти възможности за едно- и двусеместриално обучение в чужбина в рамките на програма Socrates/Erasmus и краткосрочни специализации – чрез програма CEEPUS.
В Техническия университет-Габрово функционира Студентски съвет /СС/, който е върховен орган за самоуправление на студентите от ТУ- Габрово. В него влизат студенти избрани на Факултетните общи събрания на студентите и докторантите от трите факултета: Машиностроене и уредостроене; Електротехника и електроника; Стопански факултет.
Студентски съвет при Технически университет-Габрово е неправителствена, нестопанска, нерелигиозна и неетническа организация с идеална цел, регистрирана по Закона за висшето образование.