• Проектантска и конструкторско-технологична работа по изделия в следните области:
 1. Електронно – технологични процеси;
 2. Индустриални преобразувателни системи;
 3. Електронни регулатори за електрозадвижвания;
 4. Електронни и микропроцесорни системи за управление;
 5. Оптоелектроника.
 • Производство, монтажна и пусково-настроечна работа на електронна апаратура и системи в изброените области.

 

 1. Профилирана и задълбочена подготовка в съответствие с придобитата образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалност “Електроника”.
 2. Допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобилите висше образование, със степени “Бакалавър” и “Магистър” от други специалности.
 • да изработвате и да използвате техническа, офертна и други видове документации в областта на електротехнологиите и електрозадвижванията, специализирани захранвания, микропроцесорни системи;
 • да изпитвате, монтирате, настройвате и експлоатирате електронни и електротехнически съоръжения и системи;
 • да организирате и ръководите производство, диагностика и ремонт на електронни и електротехнически съоръжения и системи;
 • да организирате и ръководите административна, стопанска, икономическа и търговска дейности;
 • да обучавате и повишавате квалификацията на изпълнителски кадри;
 • да използвате компютърна и комуникационна техника.
 • Ръководители в конструкторски и технологични бюра, разработващи и усвояващи съвременна електронна апаратура и системи; управление; дизайн.
 • Проектанти, технолози и сътрудници в бюра, фирми и изследователски центрове;
 • Специалисти в научни звена;
 • Преподаватели и научни работници в Техническите университети;
 • Специалисти, експерти, консултанти и мениджъри в държавни и обществени институции, търговски дружества и организации, в частния бизнес.

Ако желаете да продължите образованието си, ще имате тази възможност в следващи образователно-квалификационни степени – магистър и доктор, както и да участвувате в различни форми на продължаващо обучение през целия живот.
След завършването на специалност „Електроника”, образователно-квалификационна степен “Магистър”, вие ще придобиете задълбочени научно-теоретични знания и практически опит, което ще определи дейността ви в следните области:


За тази цел:
Вашето обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен “Магистър”, по специалност “Електроника” ще се провежда в следните направления:
Обучението осигурява усвояване основите на научноизследователската и научно-приложната дейност; развитие на способности за адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени.
Инженерът по електроника придобива образователната степен “Магистър” след завършена образователна степен “Бакалавър” по специалност “Електроника” и срок на обучение 1,5 учебни години. Изучават се не по-малко от 8 учебни дисциплини. Обучението се извършва по задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.
Задължителните учебни дисциплини осигуряват фундаментална и професионална подготовка в следните области - теория на експеримента, електромагнитна съвместимост, проектиране на интегрални схеми, по отношение на специфични знания в областта на промишлени електронни устройства и системи, електронни технологии, системи за управление в електрониката.
Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в области като микросистемна техника, датчици.
В резултат на обучението се вие ще умеете:

След завършването на образователно-квалификационна степен “Магистър”, вие ще отговаряте на образователните стандарти на страните от Европейската общност и ще бъдете подготвени за реализация в следните области:

 • Ръководители в конструкторски и технологични бюра, разработващи и усвояващи съвременна електронна апаратура и системи; управление; дизайн.
 • Проектанти, технолози и сътрудници в бюра, фирми и изследователски центрове;
 • Специалисти в научни звена;
 • Преподаватели и научни работници в Техническите университети;
 • Специалисти, експерти, консултанти и мениджъри в държавни и обществени институции, търговски дружества и организации, в частния бизнес.