Магистър-инженерите по специалността “Оптоелектроника и лазерна техника” получават широкопрофилни теоретични знания и практически умения,

което определя дейността им за:

- проектиране, анализ и синтез на оптоелектронни схеми, системи и устройства;

- контрол, диагностика и поддръжка на оптоелектронна и лазерна апаратура за лазерни технологии, оптични комуникации, охранителни системи, медицина и хелиоелектроника;

- организационно-управленческата дейност на фирми с производствена, ремонтна и търговска дейност в областта на оптоелектрониката.

Курсът на следване включва обучение по: Кохерентна оптоелектроника, Оптична комуникационна техника, Основи на оптиката, Лазерна техника, Измерване в оптоелектрониката, Оптоелектронни системи, Инфрачервена оптоелектроника, Оптоелектронни сензори и охранителни системи. В съдържателно отношение инженерът по оптоелектроника и лазерна техника, получава фундаментални познания за елементната база на оптоелектрониката, лазерната техника и оптиката .

Такъв специалист е подготвен и може да работи като конструктор, технолог, сервизен и маркетингов специалист в разнородни фирми с производствена, сервизна и търговска дейност. Има придобити умения за адаптивност в съответствие с изменящите се условия, умения за самостоятелна професионална работа и за работа в екип.

Той има възможност да продължава обучението си в следващата образователна и научна степен “доктор”.